BUSINESS MOVEMENT

อุตสาหกรรมดิจิทัลคึกคัก ดีป้าเผยข่าวดีโป๊ะแตกส่งท้ายปี

     ดีป้า ปลื้มคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงาน EEC) เป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมชงขยายกิจการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EECd 23 รายการ และให้พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมของจิสด้าเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลพาร์ค พร้อมขยายเวลาการส่งเสริมสิทธิและประโยชน์การลงทุนสำหรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดีป้า ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธาน และได้มีการหารือกันในประเด็นสำคัญนำไปสู่มติเห็นชอบตามที่ดีป้าในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอไปดังนี้คือ       1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มเติม ตามรายการที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอประกอบด้วย 3 กิจการหลักคือ 1) กิจการด้านดิจิทัล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 23 รายการ อาทิ กิจการการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation)

Read more