NEW UPDATE PR NEWS

SMART PROCESS สมดุลแห่งกระบวนการ “มาตรฐาน” ผสาน “ความสะดวก ปลอดภัย”

หากกล่าวถึงหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการ โลจิสติกส์ที่สามารถนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับได้อย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมได้นั้น ความสำคัญคือ “มาตรฐาน” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ ผู้ผลิตต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและแน่นอนว่าเป้าหมายดังกล่าวคงเกิดขึ้น ไม่ได้ หากปราศจาก “เครื่องมือ” หรือ “ตัวช่วย” ที่จะช่วยให้การผลิตและ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรฐาน สำคัญอย่างไร?
ในทุกกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานรองรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานหลักคือ
มาตรฐานการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice)
คือ หลักเกณฑ์และการจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต ซึ่งมาตรฐาน ดังกล่าวนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX เพื่อให้เกิดแนวทางอันดีในการคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนการตั้งโรงงาน อันได้แก่

อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน มีความสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่นั้นมักมีการคำนึงถึงอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานและ ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นจะต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย สามารถสัมผัสกับส่วนผสมของวัตถุดิบได้และไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราควรเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อลดแรงใน การทำงาน

โดยมีอุปกรณ์ที่นิยมติดตั้ง ได้แก่
1. High Speed Door ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานและปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานมีความเร็วสูง เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานและรักษาอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงม่านริ้วหรือม่านอากาศ (PVC Strip Curtain) สำหรับป้องกันฝุ่นและแมลง สำหรับทุกอุตสาหกรรม
2. Save Worker อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย และทุ่นแรงในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ได้แก่ เครื่องช่วยยก-ลำเลียง สูญญากาศ (Vacuum Lifter) หรืออุปกรณ์ช่วยยก-ย้าย (Hand Pallet) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายของและสามารถเคลื่อนย้ายของในที่แคบได้เป็นอย่างดี
3. Save Time อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก เพื่อย่นระยะการปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว (Wrapping) เป็น อุปกรณ์ที่ช่วยทำให้สินค้าเป็นยูนิต ทำให้การขนส่งง่ายขึ้นและช่วยทำให้สิ่งของไม่เสียหายระหว่างขนย้าย (Dolly) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวก เหมาะกับการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นตามหลักสากลในการถนอมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือ Ergonomics
4. สะดวกในการจัดเก็บ อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ เพื่อสะดวกต่อการขนส่งและสามารถพับได้ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เช่น กล่องพลาสติก/ลังอเนกประสงค์ (Attached Lid Containers) กล่องพลาสติกพับได้ (Folding Containers) ซึ่งผลิตจากพลาสติก 100% PP Virgin และใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต รวมทั้งการรักษามาตรฐานในด้านของการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ทั้งของผู้ประกอบการเองและผู้ปฏิบัติงาน การรักษาสมดุลระหว่าง “มาตรฐาน” ไปพร้อมๆ กับ “ความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว” ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่เกี่ยวโยง ผสมผสานกัน โดยหากสามารถรักษาสมดุลได้อย่างเหมาะสม ย่อมนำไปสู่ความสมดุลแห่งกระบวนการหรือ SMART PROCESS และความเชื่อมั่นอันสูงสุดของผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุดนั่นเอง