BUSINESS MOVEMENT

ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62

ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62 สอดรับองค์การสหประชาชาติ มุ่งสร้างอาหารปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี