BUSINESS MOVEMENT

“เลเท็กซ์ ซิสเทมส์” เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. ตามแผน IPO ปีนี้

    นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล (แถวหน้า ที่ 12 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS ร่วมกับนางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ (แถวหน้า ที่ 15 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (แถวหน้า ที่ 13 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและร่วมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปีนี้