PR NEWS

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 46 คน เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 ณ บ้านนาของพ่อ (Farmer Institute Technology : FIT) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
จากนั้น ทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสาธิตใช้เครื่องจักรกลและการบริหารจัดการไร่อ้อยแบบสมาร์ทฟาร์ม โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการสาธิตใช้เครื่องจักรกลในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกพันธุ์ การเข้าน้ำ จนถึงการตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0
ซึ่งการฝึกอบรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 – 7, 13 – 15 และ 20 – 23 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 54 ชั่วโมง จำนวน 10 บทเรียน จัดอบรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร (ศอภ.2)
ซึ่งการฝึกอบรมดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 (ศอภ.1 – 4) ซึ่งเป็นศูนย์อ้อยภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร, ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอ้อย การบริหารจัดการไร่อ้อย พันธุ์อ้อยและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดินและนวัตกรรมการจัดการดินเพื่อการปลูกอ้อย การปลูกอ้อยอย่างชาญฉลาด การดูแลรักษาอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โรค แมลงศัตรูในอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความหวานของอ้อย และระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์จากอ้อยของประเทศไทย