BUSINESS MOVEMENT

บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจริงหรือ?

นอกจากราคาสินค้าแล้ว ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มากขึ้น โดยชื่นชอบบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันความสวยงามและต้องการให้มีความโปร่งใส สามารถเห็นสินค้าที่บรรจุภายในได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อ ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ (Easy to Understand) ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้อความบอกส่วนประกอบ วันผลิตและหมดอายุ รวมถึงสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสินค้าเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ มีส่วนอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า…เพราะบรรจุภัณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคได้เห็น บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม มีความโดดเด่น ทันสมัย ก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะทำหน้าที่ เชิญชวนผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าด้วยตัวของมันเองท่ามกลางสินค้าคู่แข่งชนิดเดียวกัน
สำหรับแนวโน้มในการใช้บรรจุภัณฑ์ของโลกและประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางของการทำบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Packaging) คือ นอกจากบรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่พื้นฐาน อันได้แก่ การห่อหุ้มสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์จะต้องให้ “มูลค่าเพิ่ม” แก่ผู้บริโภคโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม สะดุดตา แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ น้ำหนักเบาสะดวกแก่การพกพา (Easy to Use) และคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้น ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค(Injury Prevention) รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย