You are here:  

เสริมทรัพย์ฯ ดึงเทคโนโลยีต่างประเทศแก้ปัญหาขยะ

Friday, 12 October 2012 11:55
Print PDF

 

เสริมทรัพย์ฯ ดึงเทคโนโลยีต่างประเทศแก้ปัญหาขยะ
ร่วมลงนามกว่า 40,000 ล้านบาท

“เสริมทรัพย์ไพศาล” ร่วมกับ Shandong Power Equipment Co.,Ltd., และ Wuxi Huaguang Eiectric Power Engineering Co., Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ CFB เทคโนโลยี ของ Foster Wheeler เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศอเมริกา ได้ลงนามสนับสนุนเงินลงทุน การดำเนินงานเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 37 โครงการ มูลค่า 40,000 ล้านบาท 2 โครงการแรกเริ่มที่ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และที่ตำบลบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเผากำจัดขยะวันละ 600 ตัน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งจังหวัดนครสวรรค์และปทุมธานี

 

นายณพชัย สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด เผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในหลายบริษัท ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทค้นคว้าศึกษาหาวิธีการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง เราได้ทำการศึกษามากว่า 10 ปี โดยทีมผู้บริหารได้ไปดูงานวิธีการแก้ไขปัญหา ในหลายประเทศทั่วโลกได้ศึกษาเทคโนโลยีหลายแบบหลายวิธี จากนั้นจึงได้ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอแนวทางและวิธีการกำขยะแบบไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาขยะ และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน อาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทเคยโดนประท้วงจากประชาชนบางกลุ่ม ที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอจากบุคคลบางกลุ่มหวังผลทางการเมือง ก็ไปให้ข้อมูลที่ผิด แต่บริษัทก็ไม่เคยย่อท้อเราเข้าชี้แจงต่อประชาชน ซึ่งจากที่ประท้วงเราก็หันมาสนับสนุน เพราะบริษัทนำเสนอการแก้ไขปัญหาขยะ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามากำจัดขยะแทนการฝังกลบขยะ โดยการใช้ชื่อว่าโครงการ “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน (กรีนเทค)” ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจร โดยไม่สร้างปัญหาขึ้นมาอีก โดยการนำเสนอระบบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ การป้องกันด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลทั่วประเทศ

 

“นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะขอเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขยะ และขยะที่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดทดแทนให้ประเทศชาติที่กำลังเริ่มขาดแคลนพลังงาน ขยะที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ไฟฟ้าสำรองให้กับประเทศชาติ และเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ไม่มีวันหมด”

 

“งานพิธีลงนามสัญญาความร่วมทุนการก่อสร้าง โครงการฯ ได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “ขยะคือพลังงานสะอาดทดแทนให้กับประเทศชาติ” และได้รับการร่วมมือจากองค์กรภาครัฐให้การสนับสนุนหลายองค์กร อาทิเช่น ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางการทหาร กรรมาธิการทหารวุฒิสภา ประธานอนุคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฏร ประธานอนุคณะกรรมาธิการการศึกษาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฏร กรมการพลังงานทหาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์ จากมหาลัยมหิดล ดร.ฐกฤต ปานขลิบ จากมหาลัยเทคโนโลยีสยาม ตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายหน่วยงาน และสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และรับทราบถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และขยะต่าง ๆ ในประเทศไทย”นายณพชัยกล่าว

Our Partner