You are here:  

กสอ. จับมือสถาบันเครือข่าย

Friday, 12 October 2012 11:27
Print PDF

 

 

กสอ. จับมือสถาบันเครือข่าย และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
เปิดตัวโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “DC3M”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.กสอ.) ร่วมกับ ๖ สถาบันเครือข่าย และอีกกว่า ๑๐ สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน เผยโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “DC3M” ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๖ จากการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะ ๓ ประสานเน้นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทด้วยการสร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนกว่า ๗,๐๐๐ ราย และการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตแก่สถานประกอบการอีกกว่า ๕๐๐ กิจการ วงเงินรวมกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าสำนักฯ มีการมุ่งเน้นการทำงานตามหลัก “นโยบาย ๓ ประสาน”ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรัฐมีบทบาทเป็น“ผู้ร่วมสมทบ” ในโครงการและกิจกรรมต่างๆและสถาบัน/สมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ หาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสมทบค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนตามความเหมาะสมโดยตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ สำนักฯ สถาบันและสมาคมต่างๆ ได้วางแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของภาคเอกชน ภายใต้“ยุทธศาสตร์DC3M”ดังต่อไปนี้

(๑)ยุทธศาสตร์สร้างฐานข้อมูล เกื้อกูลการทำงาน SI (Database)ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงการจัดทำ โครงการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนรายงานสภาวะอุตสาหกรรมสนับสนุน และการวิเคราะห์สมรรถนะธุรกิจ

(๒)ยุทธศาสตร์จับมือกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้ SI(Clusters)ประกอบด้วย โครงการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสนับสนุน และโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยผลักดันให้เกิดรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันซึ่งในปีนี้ สพส.กสอ. คาดว่าจะเกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือของ สถาบัน/สมาคม ไม่ต่ำกว่า ๕ เครือข่าย รวมทั้งการศึกษาดูงานระหว่างกลุ่ม และการจับคู่ธุรกิจ กับทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย

(๓)ยุทธศาสตร์สร้างแรงงานคุณภาพให้เหลือเฟือเพื่อSI(Man)เพื่อตอบสนองต่อนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และนโยบายการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง สพส.กสอ. สถาบันและสมาคม ในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา และการทำ Workshop เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพเลือดใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนจำนวนกว่า ๘๐๐ ราย สำหรับแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงงานให้มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า ๔,๐๐๐ ราย นอกจากนั้น ยังมีการจัดทำ Roadmap เพื่อสร้างModel การดำเนินกิจการให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสนับสนุนอีก๒,๐๐๐ ราย และการจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้ประกอบการอีกกว่า ๖๐๐ ราย

(๔)ยุทธศาสตร์พัฒนาเครื่องจักร หัวใจหลักสู่ประสิทธิภาพ SI(Machine)โดยการจัดตั้ง “ศูนย์เครื่องจักรอุตสาหกรรมแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs สำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนและเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้การ วิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยคาดการว่าจะมีผู้ประกอบการเข้ามาขอรับบริการในศูนย์เครื่องจักรฯไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กิจการภายในปีนี้ทั้งนี้ยังมีโครงการผลิตเครื่องจักรต้นแบบ เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนต่อไป โดยเป้าหมายในปีนี้ คาดว่าจะมีการผลิตเครื่องจักรต้นแบบ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ เครื่อง

(๕)ยุทธศาสตร์สินเชื่อ เพื่อ SI(Money)โดยความร่วมมือของ SME Bank และ สพส.กสอ. ในโครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรซึ่งจะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(MLR-๓) ให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงเครื่องจักรและพัฒนากระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อราย สำหรับ ๕๐๐ กิจการ วงเงินรวมกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่ง สพส.กสอ. จะส่งที่ปรึกษาเข้าไปทำการประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการ ทั้งก่อนและหลังการปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

โครงการทั้งหมดภายใต้ “ยุทธศาสตร์ DC3M” ข้างต้นถือเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ (สพส.กสอ.) สถาบันเครือข่ายฯ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนไทยให้เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

 

Our Partner