You are here:  

สุมิพลร่วมสนับสนุน

Tuesday, 18 September 2012 15:23 administrator
Print PDF

 

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24

จากการที่ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นั้น พิธีเปิดการแข่งขันฯ ก็ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทเยาวชน 22 สาขา และบุคคลทั่วไป 1 สาขา โดยมีผู้เข้าแข่งขันรวม 300 คน ประกอบด้วยสาขาที่สำคัญ อาทิ เมคคาทรอนิกส์ เขียนแบบเครื่องกล (CADD) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีงานเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เว็บดีไซน์ กราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มงานก่อสร้าง โดยมีสาขาที่เพิ่มขึ้นใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้ คือ “มาตรวิทยาด้านมิติ”

โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันต่าง ๆ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน 2 สาขา คือ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ โดยนายทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับนายกษิดิศ สาระศาลิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) โดยนายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับนายโทรุ อุเมะซาว่า ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท ซูมิโตโม อีเล็กตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถอย่างสำคัญในการแข่งขันกับประเทศอื่น ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพให้ดียิ่งขึ้น และแสดงความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นกิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การดำเนินการแข่งขันมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และในวันที่ 30 เมษายน ได้มีพิธีปิดการแข่งขัน โดยนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดงาน โดยมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 ของการแข่งขันแต่ละประเภท ในส่วนของการแข่งขัน 2 ประเภท ที่บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ร่วมกับผู้ผลิตให้การสนับสนุนทั้งในด้านเครื่องมือในการแข่งขันและรางวัล ปรากฏว่าผู้ชนะเลิศในสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ได้แก่

ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง นายปรีชา มณีวงศ์รุ่งโรจน์ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด สพภ.3 ชลบุรี

เหรียญเงิน นายชลัช ศรีวิเชียร วท.กาญจนาภิเษกมหานคร สพภ.1 สมุทรปราการ

เหรียญทองแดง นายนพพล เพียเพชร สพภ.6 ขอนแก่น
ในสาขามาตรวิทยาด้านมิติ
ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง นายยะฮ์หยา หมัดอะดั้ม และ นายสินชัย สุวรรโณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สพภ.12 สงขลา

เหรียญเงิน นายประวิทย์ สวัสดิ์มาก และ นายกัมปนาท มหาเนตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง สพภ.3 ชลบุรี

เหรียญทองแดง นายเวชน์ เบญจพงศาพันธ์ และ นายสินเมธ  มีเฉลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สพภ.1 สมุทรปราการ

เฉพาะการแข่งขันสาขามาตรวิทยาด้านมิติซึ่งเป็นสาขาใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการต่อยอดมาจากการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศเมื่อปี 2553 และการอบรมครูอาชีวศึกษาทั่วประเทศในด้านมาตรวิยาทางมิติ เมื่อปี 2554 โดยความร่วมมือ 5 ฝ่าย คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล จำกัด โดยกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ได้ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีของเวลาทั้ง 2 ปี ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ บริษัท มิตูโตโยฯ ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก ร่วมกับบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับทีมชนะเลิศเหรียญทอง (ผู้แข่งขัน 2 คน) เดินทางไปทัศนะศึกษาและดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาของมิตูโตโย ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งครูผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง

การไปทัศนะศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้มีโอกาสชมและสัมผัสเครื่องมือวัดละเอียดหลักที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้องตลอดจนรับรู้ข้อมูลทางเทคนิคที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อนำกลับมาพัฒนาทักษะฝีมือและใช้ในการเรียนการสอนทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในโอกาสที่เป็นวาระสำคัญที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้า ในการนี้นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับนายกษิดิศ สาระศาลิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรางวัลพิเศษนี้ให้แก่ทีมชนะเลิศ โดยมีนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และนายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมาก

 

 

Last Updated on Wednesday, 02 September 2015 13:22

Our Partner