You are here:  

สถาบันอาหาร แนะเกาะติดตลาด AEC

Thursday, 21 June 2012 15:18
Print PDF

 

 

สถาบันอาหาร เผยมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไปตลาดอาเซียน ปีละเกือบ 2 แสนล้านบาทหรือสัดส่วนร้อยละ 20.6 ของมูลค่าโดยรวมปี 54 ราว 964,500 ล้านบาท ประเมินอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC มีทั้งโอกาสและอุปสรรค และเตรียมอัดฉีดโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย หรือ Thailand Food Forward ให้เอสเอ็มอีอีกครั้ง เพื่อชิงตลาด AEC ให้ได้ในระยะยาว

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากที่สถาบันอาหารได้ดำเนินกิจกรรมหลายด้าน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเอสเอ็มอี มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และต้องการงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ ทางสถาบันอาหารจึงเริ่มจัดทำโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย หรือ Thailand Food Forward ขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้โตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของไทย การเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

และในปี 2555 นี้ สถาบันอาหาร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกันด้วย เพื่อรุกตลาด AEC ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน

 

 


ด้านปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเปิดตลาดอาหารอาเซียนทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่ผลิตอาหารได้มากเกินความต้องการบริโภคและมีการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงเป็นรายได้หลักของประชากรในภูมิภาค นอกจากนี้ อุปสรรคที่สำคัญของตลาดอาเซียนโดยรวมมีกำลังการซื้อต่ำ เมื่อเทียบกับตลาดในประเทศพัฒนาส่งผลให้ไม่คุ้มค่าในการทำการตลาด โดยเฉพาะสินค้ามูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ประกอยการไทยยังมีความรู้ในตลาดอาเซียนค่อนข้างน้อย รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวก

ในปัจจุบันตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยมีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 20.6 คิดเป็นมูลค่าส่งออก 198,953 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ28.5 สินค้าหลักไทยที่ส่งออก เช่น ข้าว น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง เครื่องดื่ม ผลไม้สด ครีมเทียม และขนมปังกรอบ เป็นต้น

สำหรับในปี 2554 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารไทย มีปริมาณการส่งออกไปประมาณ 33.25 ล้านตัน มูลค่า 964,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวสูง เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ทำให้หลาย ๆ ประเทศผลิตสินค้าอาหารได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการส่งออกสินค้าอาหารแทบทุกกลุ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ข้าว น้ำตาลทราย ผักผลไม้สด และผลไม้แปรรูป ที่มีการขยายตัวสูง

Our Partner