You are here:  

กนอ.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

Wednesday, 09 May 2012 16:36
Print PDF

 


เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ สำนักงานิคมฯมาบตาพุด

กนอ.แก้ไขรายงานยอดผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดโรงงานบีเอสที 11 ราย พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ สำนักงานนิคมฯมาบตาพุด เปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดโรงงานบีเอสที และก๊าซคลอรีนรั่วโรงงานอดิตยา เบอร์ล่า เข้าแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ล่าสุดสั่งบีเอสทีจ่ายเงินชดเชยพนักงานผู้เสียชีวิต 36 เท่าของเงินเดือน และค่าทำขวัญ 1 ล้านบาท
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดของโรงงาน บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และการรั่วไหลของกลิ่นก๊าซคลอรีนจากโรงงาน อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ADITYA Birla Chemicals (Thailand)) ผู้ผลิตสารคลอรีนเหลว(โซเดียมไฮโปรคลอไรด์) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ว่า
•    ยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีการระเบิดในบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
1. ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด จำนวน 11 ราย(เดิมมีการแจ้งยอดผู้เสียชีวิตไว้ 12 ราย แต่เนื่องจากมีการย้ายโรงพยาบาล ทำให้มีความผิดพลาดในการนับจำนวนผู้เสียชีวิตซ้ำ) โดย
(1)   เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 8  ราย ได้แก่
1.    นายหัสนัย          จันทร์เศรษฐี        พนักงาน BSTE
2.    นายนพพล         รุ่งระวี             พนักงาน BSTE
3.    นายขวัญประชา   ชาติไทย        พนักงาน BSTE
4.    นายธีรยุทธ         จันทรสิงห์        พนักงาน BSTE
5.    นายวัชรากร       บุญทวีตระกูล        พนักงาน BSTE
6.    นายมานพ          กูลไข่            พนักงาน BSTE
7.    นายสรายุทธ       อุทายา            ผู้รับเหมา ไทยวูรี
8.    นายเอกสิทธิ์     บุพโกสุม        ผู้รับเหมา ไทยวูรี
(2)  เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจำนวน 3  ราย ได้แก่
1.  นายชัยโย       อักษรศรี            พนักงาน BSTE     
2. นายสนม        น้อยจำนงค์        ผู้รับเหมา ไทยวูรี
3. นายสมพงษ์     พรมขำ            ผู้รับเหมา ไทยวูรี
2. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่เกิดเหตุ รวมทั้งสิ้น 141 ราย ในจำนวนนี้ ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล (admit) 15 ราย (อยู่ I.C.U 2 ราย อาการดีขึ้นตามลำดับ)
•    ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการระเบิดในบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายดังนี้
1) กรณีการเสียชีวิต
- ผู้เสียชีวิตที่เป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับ
•    ค่าชดเชยจากกองทุนประกันสังคม และเงินชดเชยจากบริษัทจำนวน 36 เดือน    
•    ค่าทำขวัญเพิ่มเติมจากบริษัท รายละ 1 ล้านบาท
•    กนอ.สนับสนุนเงินช่วยเหลือ รายละ 2 หมื่นบาท
- ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
•    บริษัทจะให้เงินช่วยเหลือรายละ 5 แสนบาท
2) กรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทและผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทรับเหมา ตลอดจนประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯบริษัทจะรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่วนทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายบริษัทก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ
•    กรณีก๊าซรั่วของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัล(ประเทศไทย) จำกัด
ณ วันที่เกิดเหตุ (6 พ.ค.55) มีการส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวม 138 คน ณ วันนี้ (9 พ.ค.55) ยังมีผู้ admit คงเหลือจำนวน 9 คน และมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ

สำหรับการติดตามผลผู้ได้รับผลกระทบที่ได้กลับบ้านแล้วนั้น  กนอ.ได้ร่วมกับ จ.ระยอง และ กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ออกสำรวจชุมชนและตั้งหน่วยให้บริการเพื่อติดตามและให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง และจะให้มีการเข้าไปสำรวจและสอบถามประชาชน และให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเป็นระยะๆ ด้วย
ด้านความคืบหน้า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  เบื้องต้น บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ได้ จ่ายเงินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลงศพแล้ว รายละ 1 แสนบาท  และมอบเงินให้แก่ผู้ป่วย(นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล)จำนวนรายละ 3,000 บาท
นอกจากนี้ในส่วนของ กนอ.ยังได้ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตรในการสนับสนุนเงิน ช่วยเหลือรายละ 2 หมื่นบาท ในกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ทางบริษัทจะให้เงินช่วยเหลือรายละ 5 แสนบาท สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งที่เป็นพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทรับเหมา ตลอดจนประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯบริษัทจะรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือค่าทำขวัญเพิ่มเติม ส่วนทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายบริษัทก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว กนอ.ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร(มาบตาพุด) ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดจากโรงงานบีเอสทีฯ และโรงงานอดิตยา ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง
9 พฤษภาคม 2555

Last Updated on Wednesday, 09 May 2012 17:13

Our Partner